ธภ.7 คืออะไร? ใบอนุญาตพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต

3323 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ธภ.7 คืออะไร? ใบอนุญาตพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต

ธภ. 7 คืออะไร?

”ธภ. 7 คือใบอนุญาตพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต“ ซึ่งในปัจจุบันธุรกิจด้านรักษาความปลอดภัยมีกฎหมายที่เข้ามากำกับดูแลนั่นคือ พ.ร.บ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 กฎหมายนี้ช่วยให้ธุรกิจรักษาความปลอดภัยมีมาตราฐาน เพิ่มศักยภาพในตัวพนักงานรักษาความปลอดภัย และช่วยเพิ่มความมั่นใจเชื่อถือแก่ผู้มาใช้บริการได้ ใครก็ตามที่จะทำหน้าที่ด้านรักษาความปลอดภัยต้องมีใบอนุญาต ใบนี้มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า ใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต หรือเรียกสั้นๆ ว่า ธภ.7


***ภาพตัวอย่างเอกสารใบอนุญาต ธภ.7 เพื่อใช้สำหรับประกอบเนื้อหาบทความเท่านั้น*** 

 

การที่จะได้ ธภ.7 มา ต้องผ่านคุณสมบัติเหล่านี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
3. สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่ใช้อยู่ในขณะที่สำเร็จการศึกษา
4.ได้รับหนังสือรับรองว่าได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยจากสถานฝึกอบรมที่นายทะเบียนกลางรับรอง
 
ลักษณะต้องห้ามของพนักงานรักษาความปลอดภัย มีดังนี้

1. เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดให้โทษหรือเป็นโรคติดต่อที่
คณะกรรมการกำหนด
2. เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
3. เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกสำหรับความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ หรือความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน หรือความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพันโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก่อนวันขอรับใบอนุญาตและมิใช่ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา


การฝึกอบรมเพื่อรับใบอนุญาต ธภ.7 
การที่จะได้รับใบอนุญาต ธภ.7 พนักงานรักษาความปลอดภัยจะต้องผ่านการฝึกอบรมในสถานฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีระยะเวลาฝึกไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง แบ่งเป็น ภาคทฤษฎี 16 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 24 ชั่วโมง วิชาอบรมมีดังนี้
 
• ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย (ทฤษฎี 2 ชั่วโมง)
• กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย (ทฤษฎี 2 ชั่วโมง)
• การรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน (ทฤษฎี 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 4 ชั่วโมง)
• การเขียนรายงาน (ทฤษฎี 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 1 ชั่วโมง)
• การเตรียมพร้อมกรณีเหตุฉุกเฉิน (ทฤษฎี 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง)
• การติดต่อสื่อสาร (ทฤษฎี 1ชั่วโมง ปฏิบัติ 1 ชั่วโมง)
• หลักการใช้กำลัง (ทฤษฎี 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง)
• การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (ทฤษฎี 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง)
• การจัดการจราจร (ทฤษฎี 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง)
• การฝึกภาคสนาม (ปฏิบัติ 9 ชั่วโมง)
 
เมื่อได้รับการฝึกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติครบแล้วและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพ.ร.บ. กำหนด จะได้หนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรมใบ ธภ.12 จากสถาบันฝึก โดยนำ ธภ.12 ยื่นพร้อมใบ ธภ.6 ที่นายทะเบียน หลังจากนั้นรอดำเนินการเพื่อรับใบ ธภ.7 และแบบย่อที่บริษัทออกให้ไว้พกพาไว้สำหรับพกติดตัวขณะปฏิบัติงาน เวลามีเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบก็สามารถยื่นแสดงได้ทันที 
 
พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ได้ ธภ.7 แล้ว จะสามารถประดับเครื่องหมายโล่บนหน้าอกซ้ายได้ หรือที่เรียกกันว่า เข็ม พปร.

ภาพตัวอย่างเข็ม พปร. 

พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต

ใบ ธภ.7 มีวันหมดอายุหรือไม่?
ใบ ธภ.7 มีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่วันอนุญาต ถ้าต้องการต่ออายุ ให้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตต่อนายทะเบียน พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ ภายใน 60 วัน ก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ

1. สำเนาใบอนุญาตเดิม หรือสำเนาใบแทนใบอนุญาต

2. เอกสารและหลักฐานตามที่กำหนด คือ
-สำเนาบัตรประชาชน
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-ใบรับรองแพทย์ว่าไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคติดต่อที่คณะกรรมการกำหนด

3. หนังสือรับรองจากบริษัทรักษาความปลอดภัยที่ตนสังกัดในเรื่องสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือหนังสือรับรองว่าได้ผ่านการฝึกทบทวนหลักสูตรการ รักษาความปลอดภัยจากสถานฝึกอบรมที่นายทะเบียนกลางรับรอง
 
พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ไม่มี ธภ.7 จะมีโทษจำคุกไม่เดือน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท

สรุป ความหมายของ ธภ.12, ธภ.6 และ ธภ.7

ธภ.12 คือ หนังสือรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยจากสถานฝึกอบรมรับอนุญาต ที่นายทะเบียนกลางรับรอง

ธภ.6 คือ คําขอรับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต

ธภ. 7 คือ ใบอนุญาตพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต

ข้อดีของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่มีใบ ธภ.7
•ได้รับการฝึกการรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐานอย่างมีมาตรฐานเพื่อนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
•ใบ ธภ.7 เปรียบเสมือนใบประกอบวิชาชีพด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐานรองรับ เป็นที่น่าเชื่อถือและสามารถนำไปประกอบการสมัครงานสาขาอาชีพรักษาความปลอดภัยได้อย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติรักษาธุรกิจความปลอดภัย


จึงเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัยนี้ให้ความสำคัญในด้านมาตรฐานของบริษัทรักษาความปฃอดภัยและบุคลากรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและดำรงค์ไว้ซึ่งมาตรฐานที่วางไว้ ผู้ที่ประกอบอาชีพรักษาความปลอดภัยจึงต้องมีใบ ธภ.7 นี้ ซึ่งเปรียบเสมือนใบประกอบวิชาชีพด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน ซึ่งเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว ยังสามารถนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มตัว


BODYGUARD VIP THAILAND เราให้ความสำคัญในมาตรฐานของบุคลากรที่ต้องการเข้ามาร่วมงานกับทางบริษัท ซึ่งต้องมีใบอนุญาต ธภ.7 และได้รับการฝึกการอารักขาบุคคลสำคัญมาแล้ว เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดีที่สุดอย่างมีมาตรฐานจากเรา

สำหรับท่านที่สนใจเข้ารับการฝึกการอารักขาบุคคลสำคัญและรับการฝึกเพื่อรับใบ ธภ.7 กับสถาบันฝึกที่ได้รับการรับรองและมีใบอนุญาตอย่างถูกต้อง ติดต่อที่ LINE : @bodyguardvipth

 

เรียบเรียงข้อมูลโดย : ADMIN789 BODYGUARD VIP THAILAND

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้